17 Јули, 2024
0.1007

ПЕДАГОГОТ И ДЕЦАТА: Еве која е неговата работа во училиштето-Колку е важна неговата улога?

Објавено во: Анализа, Општо 13 Мај, 2023

Добивај вести на Viber

Често се споменува и професијата педагог. Тоа е важно за развојот и воспитувањето на децата. Дали знаете што точно се подразбира под оваа професија?

Педагогијата е наука чии области на учење се воспитанието и образованието. Во различни периоди поимот различно се дефинира, што укажува на развојот на оваа наука. Денес под поимот педагог во поширока смисла се подразбираат сите оние кои на одреден начин се занимаваат со воспитување на децата, додека потесното значење на овој збор се однесува само на оние кои професионално се занимаваат со него.

Воспитувачите вработени во училиштата и во предучилишните установи се дел од стручниот тим, во кој покрај педагози има и психолог, а понекогаш и дефектолог. Во училиштата и предучилишните установи, педагозите создаваат стимулативна средина за организација и спроведување на воспитно-образовните активности.

Педагогот има важна улога во подготовката на годишниот план и програма на одредена образовна институција, креира, следи и оценува образовни планови и програми, се занимава со педагошка документација.

Педагозите се занимаваат и со советодавна работа, едуцирајќи ги вработените, родителите и децата на различни теми за да им пружат стручна поддршка и да соработуваат со други образовни институции, културни установи, здравствени и спортски установи. Тие се занимаваат со истражувачка работа насочена кон подобрување на образовните практики, постојано следејќи ги новите практики и иновации во образованието.

Педагогот има посредничка улога доколку има несогласување на ученикот. Оваа улога ја извршува целосно објективно, потпирајќи се на знаење и искуство. Тоа е вистинската адреса ако ученикот има проблеми со одреден материјал, и учениците и родителите можат да побараат поддршка и совет. За многу информации можете да се обратите и кај педагогот. На пример, тој што ја извршува оваа работа секогаш знае кога училишни распусти, екскурзии, кога се испорачуваат учебници, детални податоци за резултатите на учениците.

При запишување во прво одделение, педагозите во соработка со психолози ја утврдуваат зрелоста на детето за запишување во одредена образовна институција.

„Најнеопходна е советодавната работа на педагогот со децата и родителите. Педагогот треба да биде личност позната на сите деца во училиштето, која треба да има постојана интеракција со сите класови. За учениците тој треба да биде човек од доверба на кој учениците можат да се обратат кога имаат некаков проблем, не само проблем во учењето, туку и проблеми во односите со врсниците, па дури и одреден проблем во семејството.Таа доверба треба да биде толку застапена“, ни вели педагогот Маријана Благојевиќ.

Педагогот треба да им помогне на учениците во решавањето на нивните животни и старосни проблеми. Акцент треба да се стави и на работата на учениците кои имаат голем број недоволни оценки и голем број неоправдани изостаноци. Во таа советодавна работа треба да бидат вклучени и родителите на тие ученици, додава педагогот.

Воспитувачите треба да им укажат на родителите одредени фактори на ризик што ги забележале, да нагласат одредена појава која била доминантна кај учениците и да дадат насоки за понатамошни активности.

Кои се обврските на педагогот, стои во училишната програма. На пример, неговите активности вклучуваат: планирање и програмирање на воспитно-образовната работа, спроведување на наставно-образовниот процес, следење и евалуација на училишната работа, подобрување на воспитно-образовната работа и соработка со наставниците, работа и соработка со ученици, соработка со родители, едукативно истражување - образовни практики, работа во стручни тела, соработка со стручни институции, локалната заедница и стручно усовршување, водење документација, подготовка за работа.

Воспитувачите можат да се вработат во училишта, предучилишни установи, домови за запуштени деца, студентски домови, поправни домови, центри за социјална работа и истражувачки институти.


Можеби ќе ве интересира

ДЕЛОВИ ОД ЕВРОПА ПОД ИСТОРИСКИ ТОПЛОТЕН БРАН: Можно е да трае до крајот на јули

ДЕЛОВИ ОД ЕВРОПА ПОД ИСТОРИСКИ ТОПЛОТЕН БРАН: Можно е да трае до крајот на јули

ДАЛИ ТОПЛОТНИТЕ БРАНОВИ И ВО МИНАТОТО БИЛЕ ВАКВИ? Денес се почести, подолги и поинтензивни

ДАЛИ ТОПЛОТНИТЕ БРАНОВИ И ВО МИНАТОТО БИЛЕ ВАКВИ? Денес се почести, подолги и поинтензивни